Kalaycı'dan kanun teklifi


​MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi.


Kalaycı'nın teklifi şöyle:


Anayasamıza göre herkesin çalışma hakkı bulunmakta olup, Devlet, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü bulunmaktadır. Ancak ülkemizde işsiz sayısı artmaktadır. Son açıklanan 2015 Haziran ayı verilerine göre işsiz sayısı 2 milyon 880 bin kişi olup, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlarla birlikte bu sayı 5 milyon 296 bine çıkmaktadır. Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergelerine göre işsizlik oranı yüzde 10,4, genç işsizlik oranı ise yüzde 19,2 düzeyindedir.

Gençlerimiz iş bulamamanın sıkıntısını yaşarken bir de genel sağlık sigortası prim borcuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından milyonlarca gencimize yüklü prim borçları çıkarılmıştır. Hem gençlerimiz, hem de aileleri zor durumda kalmıştır. Bu borçlara yapılandırma imkanı verilse de soruna çözüm getirmemiştir.

5510 sayılı Kanun, sigortalıların eğitim ve yaş şartını taşımayan çocuklarını bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak saymamaktadır. Bakmakla yükümlü olunan çocuklar arasında; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya çıraklık eğitimi ile meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar ile yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar sayılmaktadır.

Bu şartları taşımayan gençler genel sağlık sigortası kapsamına girmektedir. Bunlardan, Kurumca belirlenen test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden az olanların primi devlet tarafından karşılanmaktadır. Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olanlar asgari ücretin üçte biri üzerinden, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olanlar asgari ücret üzerinden, asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise asgari ücretin iki katı üzerinden yüzde 12 oranında genel sağlık sigortası primi ödemekle yükümlü bulunmaktadır.

Bu uygulama milyonlarca işsiz gencimizi ve ailelerini mağdur etmektedir. Ülkemizde aile yardımı sigortası da yürürlüğe konulmadığından iş bulamayan gençler ortada kalmaktadır.

Bu Kanun Teklifi ile işsiz ve geliri olmayan gençlerin bir de prim ödeme yükümlülüğü altına girmemesi için ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Aile içi gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretten az olan (1273,50 TL) işsiz gençlerin, ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılması öngörülmektedir. Mevcut uygulamada aile içi gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden (424,50 TL) az olanların primi devlet tarafından karşılanmaktadır.

MADDE 2- Daha önce aile içi gelirin kişi başına düşen aylık tutarı ait olduğu dönem itibariyle geçerli asgari ücretten az olanlar için tahakkuk ettirilen prim alacakları ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinin (b) alt bendine aşağıdaki ibareler eklenmiştir.

"bu Kanuna göre tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretten az olması halinde 18 yaşını doldurmakla birlikte sigortalılığı olmayan, öğrenim görmeyen ve evli olmayan çocuklarını,"

MADDE 2- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 61- Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce aile içi gelirin kişi başına düşen aylık tutarı ait olduğu dönem itibariyle geçerli asgari ücretten az olanlar için tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası prim alacaklarının asılları ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir."

MADDE 3- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar